TRUCKS

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КОНСУЛТАНТИ

Известие относно личните данни 

Това известие предоставя информация относно обработката на Вашите лични данни от Volvo Group.

Volvo Group може да обработва лични данни за Вас, ако сте понастоящем или сте били физическо лице или служител на компания, която е закупила или е взела под наем продукт или услуга, предлагана от една от компаниите в състава на Volvo Group. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до клиентите. 

Ако сте или сте били физическо лице или служител на компания, която е продала или е дала под наем продукт или услуга на една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме лични данни за вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до доставчиците.

Ако сте понастоящем или сте били водач на автомобил или оператор на строителна машина, продадена или произведена от една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме лични данни за Вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до водачите.

Ако сте понастоящем или сте били служител на компания от Volvo Group или сте били ангажирани като консултант, ние можем да обработваме лични данни за Вас. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до служителите или консултантите. 

Самоличност и данни за контакт на администратора на данни и длъжностното лице за поверителността на групата

Това известие предоставя информация относно обработката на Вашите лични данни от VOLVO. 

Компанията, от която сте ангажирани („VOLVO“), е администраторът на личните данни, които VOLVO получава от Вас и другите източници, описани по-долу. VOLVO носи отговорност за обработката на личните Ви данни съгласно приложимите закони и нормативни разпоредби за защита на данните. 

Ако имате въпроси във връзка с обработването на личните Ви данни, се свържете с длъжностното лице за поверителността на групата на VOLVO на адрес gpo.office@volvo.com по пощата или по телефона:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO ще обработва всички или част от следните категории лични данни.

 • Индивидуални данни, като например име, дата на раждане, пол, националност, предпочитан език, снимка.
 • Организационни данни, като например номер на консултантската фирма, описание на услугите, месторабота, бизнес единица, отдел, мениджър, преки подчинени.
 • Данни за контакт, като например служебен адрес, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер.
 • Административни данни за консултантската фирма, като например консултантски договор и информация за началната и крайната дата на назначението.
 • Данни за време, като например работно време, изработени часове.
 • Данни за сигурност, като например карти за достъп, права за достъп и използване на картите и правата за достъп.
 • Данни за здравословно състояние и безопасност, като например информация относно трудови инциденти.
 • Данни за производство/ремонт/обслужване, като например проследяване и регистриране на дейности, предприети от Вас във връзка с производство, поддръжка, ремонт или обслужване на автомобили.
 • Данни за компетенции, като например документи за обучения и учебни дейности.
 • Административни данни за пътувания, като например информация за командировки, подробности за резервации, номер на паспорт, фактури за пътувания и командировъчни.
 • Данни от отдела за помощ и поддръжка, като например въпроси от Вас/Вашия мениджър във VOLVO/ЧР, свързани с назначението Ви или ИТ оборудването или поддръжката, които са Ви предоставени във връзка с него.
 • Данни, свързани с ИТ, като например идентификатор на потребител, пароли, данни за влизане, както и данни и регистрационни файлове относно използването на ИТ оборудване, приложения или услуги на VOLVO, съгласно ИТ правилата на VOLVO, приложими към дадения момент.

Изрично се подчертава, че някои аспекти на данните за здравословно състояние и безопасност се считат за чувствителни данни съгласно приложимите закони за защита на данните и трябва да се обработват с повишено внимание. Също така изрично се подчертава, че чувствителни данни се обработват само в случай на законово задължение и/или изрично съгласие.

Моля, имайте също предвид, че някои данни, генерирани от автомобила (например номер на автомобила/номер на рамата, сигнали и др.), се генерират автоматично, когато използвате притежаван от Volvo продукт, например товарен автомобил. VOLVO обаче не използва такива данни, освен ако използването не е свързано с изпитателни дейности, решаване на проблеми с качеството или разработване на продукти.

Освен това VOLVO може да обработва ограничено количество лични данни (име и данни за контакт) на лица, посочени от Вас, с които VOLVO да се свърже в спешен случай.

VOLVO ще обработва личните Ви данни на базата на едно от следните правни основания, вижте допълнителни подробности по-долу.

 • Договорно задължение. Например VOLVO трябва да обработва личните Ви данни, за да изпълнява наличното споразумение за обслужване с работодателя Ви.
 • Законни интереси. Законните интереси на VOLVO обикновено са да управлява ежедневните си дейности, да защитава обектите и оборудването си и да поддържа вътрешен контрол. За да базира обработването си на лични данни въз основа на баланс на интересите, VOLVO прави оценка на всеки един отделен случай. Например VOLVO трябва да обработва определени лични данни, за да може да администрира командировките Ви, като в този случай законните интереси на VOLVO са да управлява ежедневните си дейности; или VOLVO трябва да обработва определени лични данни, за да прегледа състоянието на ИТ оборудването си, в който случай законните интереси на VOLVO са да защити оборудването си.

В изключителни случаи и само когато не може да се приложи друго правно основание, VOLVO може да поиска Вашето съгласие да обработва личните Ви данни. Ако сте дали съгласието си, може да го оттеглите по всяко време, което обаче няма да повлияе върху законосъобразността на обработването, базирана на това съгласие преди оттеглянето му.

VOLVO ще обработва личните Ви данни, както е посочено в примерите по-горе, за следните цели.

Администриране (обикновено се базира на договорно задължение и/или баланс на интересите)

 • Предоставяне на възможност за регистрирането Ви в системи на VOLVO и общо администриране на назначението Ви към VOLVO.
 • Предоставяне на възможност за правилно използване на лицензи.
 • Предоставяне на възможност за поддържане на актуална организационна диаграма и досие на консултантите, включително изготвянето на вътрешни отчети и статистика.
 • Предоставяне на възможност за проследяване на проекти.

Съобщаване (обикновено се базира на правно задължение и/или баланс на интересите)

 • Предоставяне на възможност за съобщаване на органите според изискванията на закона.
 • Предоставяне на възможност за проследяване на работното Ви време за целите на фактуриране от Вашия работодател.

Работна среда и безопасност на продуктите (обикновено се базира на правно задължение и/или баланс на интересите)

 • Предоставяне на възможност за изпълнение на задълженията на VOLVO за предоставяне на безопасна работна среда (включително контрол и предотвратяване на неразрешен достъп до сградите и оборудването на VOLVO) и други задължения за работната среда, посочени от законите за работната среда или трудовото законодателство.
 • Предоставяне на възможност за изпълнение на задълженията на VOLVO, свързани с безопасността и качеството на продуктите.

Вашето развитие и дейности (обикновено се базират на правно и/или договорно задължение и/или баланс на интересите)

 • Предоставяне на възможност за дейности, свързани с развитие на компетентностите.
 • Предоставяне на възможност за и предлагане на обучение и учебни дейности.

Дейности, свързани с работата на служителите (обикновено се базират на правно и/или договорно задължение и/или законен интерес)

 • Предоставяне на възможност за изпълнението на работните Ви задачи, като например писане на имейли, изготвяне на документи, отчети, презентации, чертежи и др.
 • Предоставяне на възможност за командировки.
 • Предоставяне на възможност за отговаряне на въпроси от Вас/Вашия мениджър във VOLVO/ЧР, свързани с назначението Ви или ИТ оборудването/услугите или предоставянето на поддръжка, необходима за изпълнението за работните Ви задачи.
 • Предоставяне на възможност за проследяване на правилата на VOLVO, включително Кодекса за поведение на Volvo Group и ИТ правилата на VOLVO, приложими към дадения момент, за да се гарантира, че тези правила се спазват, и за да се разследват предполагаеми забранени дейности.

Научни изследвания и разработка и решаване на проблеми с качеството (обикновено се базират на законен интерес)

 • Предоставяне на възможност за дейности, свързани с научни изследвания и разработка, във връзка с продуктите на Volvo (напр. товарни автомобили), включващи използването на данни, генерирани от автомобила, когато сте използвали продукт, който е собственост на Volvo (вижте по-горе).
 • Предоставяне на възможност за решаване на проблеми с качеството, свързани с продуктите на Volvo (напр. товарни автомобили), включващи използването на данни, генерирани от автомобила, когато сте използвали продукт, който е собственост на Volvo (вижте по-горе).

 

VOLVO ще получава личните Ви данни предимно от Вас, мениджъра Ви във VOLVO, работодателя Ви или ЧР или която и да е трета страна, към която сте ни насочили да получаваме личните Ви данни. Някои лични данни може също така да се генерират автоматично от ИТ системата на VOLVO, като например създаването на идентификатор на потребител.

Личните данни са задължителни и необходими за изпълнение на споразумението Ви за консултантски услуги, което не може да се сключи без необходимите лични данни.

VOLVO обикновено няма да споделя личните Ви данни с други лица извън Volvo Group, освен ако не се изисква от закон или подзаконови актове. Ако обаче е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с друга компания от Volvo Group, включително такава извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ). Освен това, ако е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, Volvo може да споделя личните Ви данни с доставчици, явяващи се трети страни, включително такива извън ЕС/ЕИЗ.

VOLVO ще осигури наличието на подходящи гаранции, които предоставят адекватни нива на защита на личните Ви данни, както се изисква от приложимите закони за защита на данните. Това например може да включва използването на междуфирмени или външни споразумения за обработване на данни въз основа на одобрените стандартни договорни клаузи на ЕС или Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ или други такива механизми, доколкото бъдат признати или одобрени от съответните органи в даден момент. Ако имате въпроси относно предаването, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

VOLVO обикновено ще съхранява личните Ви данни за срока на действие на споразумението за консултантски услуги. След изтичане на този срок VOLVO ще запази само личните данни, които се считат за необходими за изпълнение на целите, за които са били събрани, и само дотолкова или докато тези цели бъдат изпълнени, или, ако е за по-дълго, за такъв период, който може да се изисква за спазване на местните законови задължения или за удовлетворяване на законови изисквания в случай на действителен, потенциален или очакван спор или иск.  

Имате право да поискате от VOLVO информация за обработваните от VOLVO лични данни, както и достъп до тези лични данни. Освен това имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, както и да поискате те да бъдат изтрити. Имате също и правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което означава да поискате от VOLVO да ограничи своето обработване на личните Ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработването въз основа на законен интерес или обработването за директен маркетинг. Също така имате правото на преносимост на данните (прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на данни), ако обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни се основава на съгласие или договорно задължение и е автоматизирано.

Освен това имате правото да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO. 

Повече информация относно правата на субекти на данни