TRUCKS

Лесно за избор горивноефективно решение

Новото законодателство на Европейския съюз относно разхода на гориво и емисиите на CO2 ще влезе в сила през 2019 г. То ще доведе до по-голяма прозрачност и отчетност, а в крайна сметка – до транспортни решения с по-висока горивна ефективност.
Ларс Мартенсон
Ларс Мартенсон, Директор за иновации и околна среда във Volvo Trucks, вярва, че новото законодателство на ЕС върви ръка да ръка с фокуса, който Volvo Trucks са поставили върху климата.

Какво представлява новото законодателство на ЕС?
„От 2019 г., тежкотоварните автомобили, продавани в Европа, трябва да декларират разхода си на гориво и емисиите на CO2. Тези стойности ще бъдат определени чрез симулации за изчисляване на очаквания разход на гориво и на емисиите на CO2 на базата на отделни измервания на всички съответни компоненти.“

Защо е необходимо това законодателство?
„Тежкотоварните автомобили са отговорни по груби сметки за около пет процента от емисиите на CO2 в Европа. Тази цифра трябва да бъде намалена, ако ЕС иска да постигне целта си по отношение на климата – намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта с 30 процента към 2030 г. (в сравнение с нивата от 2005 г.).”

Защо е необходимо да има инструмент за изчисление, вместо стандарт за целия бранш, като Euro 6?
„Тежкотоварните автомобили обикновено са изработени по поръчка, за да отговарят на специфични изисквания на клиента, и се предлагат в голямо разнообразие от конфигурации. Всички тези фактори влияят върху разхода на гориво и правят невъзможно измерването за всеки автомобил. Чрез инструмента за симулиране и измерванията обаче, е възможно да се изчислят специфичните емисии на CO2 и разходът на гориво за конфигурацията на всеки отделен товарен автомобил. Тъй като всички данни ще бъдат изчислявани и декларирани посредством сертифицирана процедура, това ще осигури последователност.“

В крайна сметка декларираните стойности ще улеснят собствениците на товарни автомобили да изберат горивноефективно решение за своята дейност.

По какъв начин това законодателство ще се отрази на собствениците на товарни автомобили?
„Декларираните стойности ще дадат възможност за по-голяма прозрачност и ще улеснят сравняването на персонализираните оферти от производителите на товарни автомобили. Освен това ще помогне на транспортните фирми да получат по-добра представа за влиянието на различни фактори, като аеродинамиката и съпротивлението при търкаляне, върху разхода на гориво и въглеродните емисии. Фокусът върху климата ще става все по-силен. В крайна сметка декларираните стойности ще улеснят собствениците на товарни автомобили да изберат горивноефективно решение за своята дейност.“

Колко надеждни ще бъдат тези декларации?
Декларирането на CO2 и на разхода на гориво ще се базира на стандартизирана компютърна симулация и на средните за Европа условия за шофиране. Изчисленията обаче не вземат предвид нивото на уменията на водача, уникалните условия на шофиране или влиянието на технологичните иновации, като някои решения за горивна ефективност, които са уникални за съответния производител. Те трябва основно да се използват като указание при сравняване на относителните разходи между автомобилите и Volvo Trucks ще продължи да напътства клиентите си при избора на най-доброто решение.“               

Каква е позицията на Volvo Trucks относно новото законодателство?
„Ние приветстваме новото законодателство! В крайна сметка то е в съзвучие със собствения ни ангажимент относно околната среда и с фокуса, който сме поставили върху климата. Вярваме, че за купувачите на товарни автомобили ще е полезно да могат да получават информация за разхода на гориво на базата на общи методи за измерване. Това ще улесни нашите клиенти при избирането на горивноефективен автомобил с ниско ниво на CO2.” ■

Факти

Стратегията на Европейския съюз за борба с емисиите на въглероден диоксид включва три стъпки.

Декларация: Първата стъпка влиза в сила от 1 януари 2019 г., когато всички производители на товарни автомобили трябва да декларират стойностите на емисиите на CO2 и на разхода на гориво за новопроизведените товарни автомобили.

Мониторинг и отчет: При втората предлагана стъпка от производителите на товарни автомобили ще се изисква да съобщят съответните декларирани стойности на ЕС, който на свой ред ще публикува публични отчети. Ако бъде одобрена, тази стъпка ще влезе в сила на 28 февруари 2020 г.

Гранични стойности: Очакваната трета стъпка е въвеждането на гранични стойности за CO2. Очаква се окончателният проект на нормативните разпоредби, определящи тези стойности, да бъде готов през септември 2019 г.