Известие за поверителността на личните данни на представители на клиента

Това известие предоставя информация относно обработката на Вашите лични данни от Volvo Group.

Volvo Group може да обработва Ваши лични данни, ако понастоящем сте или сте били физическо лице или служител на компания, която е закупила или е наела продукт или услуга, предлагана от едно от дружествата, собственост на Volvo Group. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до клиентите. 

Ако сте или сте били физическо лице или служител на компания, която е продала или е отдала под наем продукт или услуга на една от компаниите в състава на Volvo Group, ние можем да обработваме Ваши лични данни. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до доставчиците.

Ако понастоящем сте или сте били водач на автомобил или оператор на строителна машина, продадена или произведена от една от компаниите, принадлежащи на Volvo Group, ние можем да обработваме Ваши лични данни. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до водачите.

Ако понастоящем сте или сте били служител на компания от Volvo Group или сте били ангажирани като консултант, ние можем да обработваме Ваши лични данни. В такъв случай, моля, прочетете нашето Известие до служителите или консултантите. 

Самоличност и данни за контакт на администратора и отговорника за защита на данните

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag и AB Volvo („VOLVO“), като администратори на лични данни, носят отговорност за обработката на личните данни, които се отнасят до Вас, съгласно приложимите закони и нормативни разпоредби за защита на данните.

Ако имате въпроси във връзка с обработката на личните Ви данни от VFS,моля, свържете се с отговорника за защита на личните данни във VOLVO Group на адрес gpo [dot] office [at] volvo [dot] com или по пощата, или на телефон

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Швеция  

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO ще обработва всички или част от следните категории лични данни:

 

Данни за контакт, като например име, имейл адрес, телефонен номер.

Индивидуални данни, като например предпочитан език, снимка, размер на дрехите, предпочитания за храни.

Организационни данни, като име на компанията, длъжност, месторабота, държава.

Данни за ремонт/обслужване, като например проследяване и регистриране на дейности (включително гаранционни претенции), предприети от Вас във връзка с поддръжка, ремонт или обслужване на автомобили.

Данни за компетенции, като например документи за обучения и учебни дейности.

Данни, свързани с ИТ, като например идентификатор на потребител, пароли, данни за влизане, както и данни и регистрационни файлове относно използването на ИТ приложения или услуги на VOLVO.

 

Ако сте едноличен търговец, VOLVO ще обработва също и следните категории лични данни:

Финансови данни, като например информация за кредити или плащания, данни за банкови сметки.

Договорни данни, като например поръчки за покупка, договори и други споразумения между Вас и VOLVO.

 

Правно основание и цели на обработването

 

VOLVO ще обработва личните Ви данни на базата на едно от следните правни основания и за следните цели (вижте допълнителни подробности по-долу).

 

Правно задължение. Например законът може да задължава VOLVO да съобщава за транзакции на данъчен орган, за което VOLVO трябва да обработва личните Ви данни.

Договорно задължение. Например може да е необходимо VOLVO да обработва личните Ви данни, за да изпълнява условията и споразуменията на поръчка или договор за обслужване, подписан от Вас или Вашия работодател.

Законни интереси. Законните интереси на VOLVO включват интереса да управлява ежедневните си дейности в съответствие със законните и честни бизнес практики, включително да управлява взаимоотношенията си с клиента, за да изпълнява договор(и), по който/които Вие или работодателят Ви сте страна, и/или да предприема необходимите стъпки, преди да сключи договор с Вас или работодателя Ви. Например VOLVO ще трябва да знае предпочитания от Вас език, за да може да комуникира с Вас правилно в ежедневните дейности.

 

В изключителни случаи и само когато не може да се приложи друго правно основание, VOLVO може да поиска отделно Вашето съгласие да обработва личните Ви данни за следните цели. Ако сте дали съгласието си, винаги имате право да го оттеглите, което обаче няма да повлияе върху законосъобразността на обработването, базирано на това съгласие преди оттеглянето му.

 

Промоционални комуникации и маркетингови цели, като например изпращане на периодичния ни бюлетин/списания, информация относно услугите ни, промоционални и рекламни материали, покани за събития, организирани от нас или от компании, явяващи се трети страни, с които си сътрудничим.

 

Цели, свързани с анкетиране на клиенти, като например анкети за удовлетвореността на крайните клиенти, анкети за удовлетвореността на дилърите, анкети за качеството на продуктите, анкети за подобряване на процесите.

 

Цели, свързани с персонализирани услуги, като например изпращането Ви на яке с емблемата на Volvo с Вашия размер или осигуряване на предпочитана от Вас храна, когато сте поканени на организирано от Volvo събитие.

VOLVO ще получава личните Ви данни предимно от Вас и от работодателя Ви (с изключение на финансовите данни в последния случай). Освен това може да получаваме личните Ви данни от компанията, която Ви е продала или отдала под наем продукт или услуга на VOLVO.

 

Някои лични данни може също така да се генерират автоматично от ИТ системата на VOLVO или от еквивалентна система, когато създавате или използвате достъп до онлайн услуги, предоставяни от VOLVO.

Някои лични данни са необходими, за да може VOLVO да взаимодейства с клиентите си за бизнес цели. Непредоставянето на лични данни ще попречи на обработването и доставянето на продуктите и услугите, които Вие или работодателят Ви може да очаквате от VOLVO. 

VOLVO обикновено няма да споделя личните Ви данни с други лица извън Volvo Group, освен ако не се изисква от закон или подзаконов акт. Ако обаче е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с друга компания от Volvo Group, включително такава извън Европейския съюз или Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ). Освен това, ако е необходимо за изпълнение на целта на обработването на лични данни, VOLVO може да споделя личните Ви данни с компании и доставчици, явяващи се трети страни, включително такива извън ЕС/ЕИЗ.

 

VOLVO ще осигури наличието на подходящи гаранции, които предоставят адекватни нива на защита на личните Ви данни, както се изисква от приложимите закони за защита на данните. Това например може да включва използването на междуфирмени или външни споразумения за обработване на данни въз основа на одобрените стандартни договорни клаузи на ЕС или Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ или други такива механизми, доколкото бъдат признати или одобрени от съответните органи в даден момент. Ако имате въпроси относно предаването, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

VOLVO ще съхранява личните Ви данни колкото е необходимо за изпълнение на правните или договорните й задължения, като взема предвид например периода на договора, изискванията за гаранция или отговорност за качество на продуктите, но не по-дълго от периода, който е необходим на VOLVO за изпълнение на целите, за които са били събрани личните данни.

Имате право да поискате от VOLVO информация за обработваните от VOLVO лични данни, както и достъп до тези лични данни. Освен това имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, както и да поискате те да бъдат изтрити. Имате също и правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, което означава да поискате от VOLVO да ограничи своето обработване на личните Ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработването въз основа на законен интерес или обработването за директен маркетинг. Също така имате правото на преносимост на данните (прехвърляне на личните Ви данни към друг администратор на данни), ако обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни се основава на съгласие или договорно задължение и е автоматизирано.

 

Освен това имате правото да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването от страна на VOLVO на личните Ви данни. За повече информация относно тези права и как да ги упражнявате се свържете с длъжностното лице по защита на данните на VOLVO.

Повече информация относно правата на субекти на данни